SHIPPING TO 29 COUNTIES: ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ

Algemene
Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Jacobs Trading: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jacobs Trading gevestigd aan de
Langen Akker 148 te Berg en Terblijt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
14634870;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Jacobs Trading producten levert dan wel
met wie Jacobs Trading een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jacobs Trading en de klant.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Jacobs Trading en de
klant waarop Jacobs Trading deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met Jacobs Trading, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Jacobs Trading en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen.
3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jacobs Trading
opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Jacobs Trading haar aanbieding
baseert.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, is Jacobs Trading daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Jacobs Trading
binden Jacobs Trading niet.
3.6 Jacobs Trading heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in
bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.7 Jacobs Trading heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Jacobs Trading heeft
aanvaard.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jacobs Trading
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 Jacobs Trading is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het
nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Jacobs Trading is gerechtigd
de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde
zekerheid is gesteld.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Jacobs Trading aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor

het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jacobs Trading worden verstrekt. Indien de klant niet
aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Jacobs Trading het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra aan de klant in rekening
te brengen.
6.2 De klant is gehouden Jacobs Trading onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Jacobs Trading onmogelijk
maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.4 Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van
toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren,
vervoeren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de
klant verantwoordelijk.
6.5 De klant vrijwaart Jacobs Trading voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 7 De op het product te vermelden tekst en/of afbeelding
7.1 Wijzigingen in de tekst en/of de afbeelding die Jacobs Exclusief op het product dient te vermelden
dienen schriftelijk of elektronisch aan Jacobs Trading te worden medegedeeld. Mondelinge
wijzigingen worden niet in behandeling genomen.
7.2 Wijzigingen in de tekst en/of de afbeelding, worden alleen in behandeling genomen indien Jacobs
Exclusief nog geen aanvang heeft gemaakt dan wel heeft laten maken met het vervaardigen van het
product.
7.3 Jacobs Trading is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd of onvolledig opgeven van
de tekst en/of de afbeelding die Jacobs Exclusief op het product dient te vermelden.

Artikel 8 Inlichtingen en adviezen
Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten van Jacobs Trading
adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk of
elektronisch anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend
verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en Jacobs Trading kan voor
eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiende niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 9 Annulering
Indien de klant de bestelling annuleert, worden alle reeds door Jacobs Trading gemaakte kosten aan
de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 Prijzen
10.1 Voor Jacobs Trading is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt
in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de
aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Jacobs Trading gerechtigd zijn tot herziening van de
oorspronkelijke prijs.
10.2 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in euroโ€™s, exclusief BTW en zijn gebaseerd
op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment
van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor
bedoelde kostenfactoren, is Jacobs Trading gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
10.3 Indien de oorspronkelijke prijs ingevolgde lid 1 en/of lid 2 van dit artikel wordt verhoogd, heeft de
klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of elektronisch te
geschieden binnen 5 werkdagen nadat Jacobs Trading de klant van de prijsverhoging in kennis heeft
gesteld.
10.4 Een verhoging van de prijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere
wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 11 Wijzigen van de overeenkomst
11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beรฏnvloed. Jacobs Trading zal de klant zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

11.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiรซle en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Jacobs Trading de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 12 Levering
12.1 De door Jacobs Trading opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
12.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde dan wel bevestigde termijn van levering
overschreden wordt, kan daarvan aan Jacobs Trading slechts een verwijt worden gemaakt voor zover
een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
12.3 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden
tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Jacobs Trading ligt en niet aan haar
doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. verder
omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd
met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
12.4 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in
gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
12.5 Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 13 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Betaling
14.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant 50% van het volledige factuurbedrag direct na
het tot stand komen van de overeenkomst over te maken naar een door Jacobs Trading aangewezen
bankrekeningnummer. Het overige factuurbedrag dient netto contant bij (af)levering zonder enige
korting of schuldvergelijking te worden voldaan, of door middel van storting of overmaking op een door
Jacobs Trading aangewezen bankrekeningnummer, binnen 14 dagen na de factuurdatum.
14.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant in
verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering
te voldoen, kan Jacobs Trading de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan
verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
14.3 Een betaling door de klant strekt primair ter voldoening van de door Jacobs Trading gemaakte
invorderingskosten, vervolgens van de rente en tenslotte van de hoofdsom.
14.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van Jacobs Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar.
14.5 Jacobs Trading kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,
vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een
bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Jacobs Trading verschuldigde bedragen
betaald heeft.

Artikel 15 Reclames en verjaring
15.1 Alle gegevens en inlichtingen die door Jacobs Trading zijn verstrekt over de geschiktheid en
toepassing van de producten zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn
verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.
15.2 Jacobs Trading raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
15.3 Jacobs Trading dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het
onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico
van Jacobs Exclusief indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf
heeft betuigd.
15.4 Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk
zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
15.5 Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jacobs
Exclusief slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene
voorwaarden.

15.6 Alle aanspraken jegens Jacobs Trading die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij
Jacobs Exclusief zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 16 Garantie
16.1 Op de pizzaovens en andere diverse elektronische apparaten wordt een fabrieksgarantie
gegeven van 2 jaar.
16.2 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien er sprake is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.
16.3 De garantie vervalt indien de klant enige verplichting jegens Jacobs Trading niet nakomt.
16.4 De klant dient schriftelijk onder opgave van de aard en de grond van de klachten en beroep te
doen op de garantie.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
17.1 Alle door Jacobs Trading geleverde producten blijven eigendom van Jacobs Trading totdat de
klant alle verplichtingen uit de met Jacobs Trading gesloten overeenkomst is nagekomen.
17.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren noch te verkopen.
17.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Jacobs Trading zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
17.4 Door Jacobs Trading geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
17.5 Jacobs Trading is te allen tijde gerechtigd om de geleverde producten, op basis van het in dit
artikel bepaalde, bij de klant of diens houders weg te (doen) halen indien de klant zijn verplichtingen
niet nakomt. De klant is, zonder enig voorbehoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde de
producten aan Jacobs Trading ter beschikking te stellen.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding
18.1 Jacobs Trading is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit
de overeenkomst niet nakomt.
18.2 Voorts is Jacobs Trading bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.3 Jacobs Trading is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Jacobs Trading
omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
18.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van
de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het Jacobs Trading vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling.
18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jacobs Trading op de klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien Jacobs Trading de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19.1 Jacobs Trading kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 20 van deze algemene
voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door
of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
19.2 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jacobs
Exclusief is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor Jacobs Trading kenbaar behoorde te zijn.
19.3 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de klant niet aan
zijn verplichtingen verwoord in artikel 6 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
19.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Jacobs Trading geleverde product,
sluit Jacobs Trading iedere aansprakelijkheid uit.
19.5 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door
bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
19.6 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle
veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.
19.7 In geen geval is Jacobs Exclusief aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt
doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
19.8 Emaille en blikken borden worden met de hand gemaakt. Vanwege dit handmatig
productieproces zijn onderlinge (kleur)verschillen mogelijk. Trading is niet aansprakelijk voor
eventuele onderlinge (kleur)verschillen.
19.9 Jacobs Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
19.10 Indien Jacobs Exclusief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Jacobs Trading beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jacobs
Trading gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade
niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jacobs Trading beperkt tot het
factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

Artikel 20 Overmacht
20.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Jacobs Trading liggen, dan wel niet aan haar
doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door
derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst
van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of
niet tijdig leveren van producten aan Jacobs Trading door haar leveranciers; ex- en importverboden;
branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Jacobs Exclusief of van haar leverancier; het
verbranden van middelen van vervoer van Jacobs Trading of haar leverancier, het optreden van
storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het
nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg
brengende.
20.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Jacobs
Trading niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een
indirect gevolg daarvan, en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering.
Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval
zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een
zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Jacobs Trading als
de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die
te benutten.
20.3 Voor zover Jacobs Trading ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jacobs Trading
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De
klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Geheimhouding
21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.
21.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Jacobs Trading
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en Jacobs Trading zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door
de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jacobs Trading niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van
de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Intellectuele eigendom
22.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Jacobs Trading
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
22.2 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de
Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde
objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk
wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij
Jacobs Trading voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen,
zowel financiรซle als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
22.3 Jacobs Trading f heeft het recht afbeeldingen van aan de klant geleverde producten eventueel
met reclame uiting van de klant op te nemen in brochures en advertenties en op de website van
Jacobs Exclusief voor reclamedoeleinden.

Artikel 23 Slotbepalingen
23.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de
gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
23.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
23.4 Op elke overeenkomst tussen Jacobs Exclusief en de klant is Nederlands recht van toepassing.
23.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Jacobs Trading worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jacobs Trading gevestigd is. De
klant zijnde een natuurlijk persoon heeft 1 maand de tijd nadat Jacobs Trading zich schriftelijk jegens
de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet
bevoegde rechter te kiezen.