SHIPPING TO 29 COUNTIES: ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ

Terms
& Conditions

<p><strong>Artikel 1 Definities</strong><br />In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis<br />gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:<br />a. Jacobs Trading: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jacobs Trading gevestigd aan de<br />Langen Akker 148 te Berg en Terblijt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer<br />14634870;<br />b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Jacobs Trading producten levert dan wel<br />met wie Jacobs Trading een overeenkomst aangaat;<br />c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jacobs Trading en de klant.</p><p><strong>Artikel 2 Algemeen</strong><br />2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Jacobs Trading en de<br />klant waarop Jacobs Trading deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.<br />2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten<br />met Jacobs Trading, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.<br />2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk<br />schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.<br />2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk<br />van de hand gewezen.<br />2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd<br />mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van<br />toepassing. Jacobs Trading en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter<br />vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor<br />zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.</p><p><strong>Artikel 3 Aanbiedingen en offertes</strong><br />3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.<br />3.2 Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen.<br />3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jacobs Trading<br />opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Jacobs Trading haar aanbieding<br />baseert.<br />3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen<br />aanbod, is Jacobs Trading daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig<br />deze afwijkende aanvaarding tot stand.<br />3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Jacobs Trading<br />binden Jacobs Trading niet.<br />3.6 Jacobs Trading heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in<br />bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.<br />3.7 Jacobs Trading heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.</p><p><strong>Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst</strong><br />De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Jacobs Trading heeft<br />aanvaard.</p><p><strong>Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst</strong><br />5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jacobs Trading<br />het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.<br />5.2 Jacobs Trading is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het<br />nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Jacobs Trading is gerechtigd<br />de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde<br />zekerheid is gesteld.</p><p><strong>Artikel 6 Verplichtingen van de klant</strong><br />6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Jacobs Trading aangeeft dat deze<br />noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor</p><p>het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jacobs Trading worden verstrekt. Indien de klant niet<br />aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Jacobs Trading het recht de uitvoering van de<br />overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra aan de klant in rekening<br />te brengen.<br />6.2 De klant is gehouden Jacobs Trading onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden<br />die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.<br />6.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Jacobs Trading onmogelijk<br />maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.<br />6.4 Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van<br />toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren,<br />vervoeren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de<br />klant verantwoordelijk.<br />6.5 De klant vrijwaart Jacobs Trading voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de<br />uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.</p><p><strong>Artikel 7 De op het product te vermelden tekst en/of afbeelding</strong><br />7.1 Wijzigingen in de tekst en/of de afbeelding die Jacobs Exclusief op het product dient te vermelden<br />dienen schriftelijk of elektronisch aan Jacobs Trading te worden medegedeeld. Mondelinge<br />wijzigingen worden niet in behandeling genomen.<br />7.2 Wijzigingen in de tekst en/of de afbeelding, worden alleen in behandeling genomen indien Jacobs<br />Exclusief nog geen aanvang heeft gemaakt dan wel heeft laten maken met het vervaardigen van het<br />product.<br />7.3 Jacobs Trading is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd of onvolledig opgeven van<br />de tekst en/of de afbeelding die Jacobs Exclusief op het product dient te vermelden.</p><p><strong>Artikel 8 Inlichtingen en adviezen</strong><br />Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten van Jacobs Trading<br />adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk of<br />elektronisch anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend<br />verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en Jacobs Trading kan voor<br />eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiende niet aansprakelijk worden gehouden.</p><p><strong>Artikel 9 Annulering</strong><br />Indien de klant de bestelling annuleert, worden alle reeds door Jacobs Trading gemaakte kosten aan<br />de klant in rekening gebracht.</p><p><strong>Artikel 10 Prijzen</strong><br />10.1 Voor Jacobs Trading is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt<br />in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de<br />aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Jacobs Trading gerechtigd zijn tot herziening van de<br />oorspronkelijke prijs.<br />10.2 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in euroโ€™s, exclusief BTW en zijn gebaseerd<br />op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment<br />van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor<br />bedoelde kostenfactoren, is Jacobs Trading gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.<br />10.3 Indien de oorspronkelijke prijs ingevolgde lid 1 en/of lid 2 van dit artikel wordt verhoogd, heeft de<br />klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of elektronisch te<br />geschieden binnen 5 werkdagen nadat Jacobs Trading de klant van de prijsverhoging in kennis heeft<br />gesteld.<br />10.4 Een verhoging van de prijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere<br />wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.</p><p><strong>Artikel 11 Wijzigen van de overeenkomst</strong><br />11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering<br />noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling<br />overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.<br />11.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip<br />van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beรฏnvloed. Jacobs Trading zal de klant zo spoedig<br />mogelijk hiervan op de hoogte stellen.</p><p>11.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiรซle en/of kwalitatieve<br />consequenties zal hebben, zal Jacobs Trading de klant hierover van tevoren inlichten.</p><p><strong>Artikel 12 Levering</strong><br />12.1 De door Jacobs Trading opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.<br />12.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde dan wel bevestigde termijn van levering<br />overschreden wordt, kan daarvan aan Jacobs Trading slechts een verwijt worden gemaakt voor zover<br />een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.<br />12.3 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden<br />tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Jacobs Trading ligt en niet aan haar<br />doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. verder<br />omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd<br />met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.<br />12.4 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in<br />gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.<br />12.5 Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.</p><p><strong>Artikel 13 Risico-overgang</strong><br />Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat<br />op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en<br />daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.</p><p><strong>Artikel 14 Betaling</strong><br />14.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant 50% van het volledige factuurbedrag direct na<br />het tot stand komen van de overeenkomst over te maken naar een door Jacobs Trading aangewezen<br />bankrekeningnummer. Het overige factuurbedrag dient netto contant bij (af)levering zonder enige<br />korting of schuldvergelijking te worden voldaan, of door middel van storting of overmaking op een door<br />Jacobs Trading aangewezen bankrekeningnummer, binnen 14 dagen na de factuurdatum.<br />14.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant in<br />verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden<br />berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het<br />volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering<br />te voldoen, kan Jacobs Trading de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan<br />verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle<br />gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.<br />14.3 Een betaling door de klant strekt primair ter voldoening van de door Jacobs Trading gemaakte<br />invorderingskosten, vervolgens van de rente en tenslotte van de hoofdsom.<br />14.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de<br />vorderingen van Jacobs Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar.<br />14.5 Jacobs Trading kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,<br />vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een<br />bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Jacobs Trading verschuldigde bedragen<br />betaald heeft.</p><p><strong>Artikel 15 Reclames en verjaring</strong><br />15.1 Alle gegevens en inlichtingen die door Jacobs Trading zijn verstrekt over de geschiktheid en<br />toepassing van de producten zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn<br />verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.<br />15.2 Jacobs Trading raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de<br />daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.<br />15.3 Jacobs Trading dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het<br />onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico<br />van Jacobs Exclusief indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf<br />heeft betuigd.<br />15.4 Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk<br />zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.<br />15.5 Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jacobs<br />Exclusief slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene<br />voorwaarden.</p><p>15.6 Alle aanspraken jegens Jacobs Trading die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij<br />Jacobs Exclusief zijn ingediend, vervallen door verjaring.</p><p><strong>Artikel 16 Garantie</strong><br />16.1 Op de pizzaovens en andere diverse elektronische apparaten wordt een fabrieksgarantie<br />gegeven van 2 jaar.<br />16.2 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien er sprake is van:<br />a. normale slijtage;<br />b. onoordeelkundig gebruik;<br />c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;<br />d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;<br />e. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;<br />f. schade veroorzaakt door derden;<br />g. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de<br />toegepaste materialen.<br />16.3 De garantie vervalt indien de klant enige verplichting jegens Jacobs Trading niet nakomt.<br />16.4 De klant dient schriftelijk onder opgave van de aard en de grond van de klachten en beroep te<br />doen op de garantie.</p><p><strong>Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud</strong><br />17.1 Alle door Jacobs Trading geleverde producten blijven eigendom van Jacobs Trading totdat de<br />klant alle verplichtingen uit de met Jacobs Trading gesloten overeenkomst is nagekomen.<br />17.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden<br />noch op enige andere wijze te bezwaren noch te verkopen.<br />17.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel<br />rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Jacobs Trading zo snel als<br />redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.<br />17.4 Door Jacobs Trading geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen<br />slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als<br />betaalmiddel worden gebruikt.<br />17.5 Jacobs Trading is te allen tijde gerechtigd om de geleverde producten, op basis van het in dit<br />artikel bepaalde, bij de klant of diens houders weg te (doen) halen indien de klant zijn verplichtingen<br />niet nakomt. De klant is, zonder enig voorbehoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde de<br />producten aan Jacobs Trading ter beschikking te stellen.</p><p><strong>Artikel 18 Opschorting en ontbinding</strong><br />18.1 Jacobs Trading is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit<br />de overeenkomst niet nakomt.<br />18.2 Voorts is Jacobs Trading bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden<br />voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar<br />maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich<br />anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van<br />de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.<br />18.3 Jacobs Trading is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de<br />overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Jacobs Trading<br />omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de<br />verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts<br />gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de<br />tekortkoming haar rechtvaardigt.<br />18.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van<br />beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van<br />de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over<br />zijn vermogen kan beschikken, staat het Jacobs Trading vrij om de overeenkomst terstond en met<br />directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige<br />schadevergoeding of schadeloosstelling.<br />18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jacobs Trading op de klant<br />onmiddellijk opeisbaar. Indien Jacobs Trading de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt<br />zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.</p><p><strong>Artikel 19 Aansprakelijkheid</strong></p><p>19.1 Jacobs Trading kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of<br />indirect gevolg is van:<br />a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan<br />worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 20 van deze algemene<br />voorwaarden;<br />b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door<br />of vanwege de klant te werk zijn gesteld.<br />19.2 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jacobs<br />Exclusief is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze<br />onjuistheid of onvolledigheid voor Jacobs Trading kenbaar behoorde te zijn.<br />19.3 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de klant niet aan<br />zijn verplichtingen verwoord in artikel 6 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.<br />19.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Jacobs Trading geleverde product,<br />sluit Jacobs Trading iedere aansprakelijkheid uit.<br />19.5 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door<br />bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.<br />19.6 Jacobs Trading is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle<br />veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.<br />19.7 In geen geval is Jacobs Exclusief aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt<br />doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.<br />19.8 Emaille en blikken borden worden met de hand gemaakt. Vanwege dit handmatig<br />productieproces zijn onderlinge (kleur)verschillen mogelijk. Trading is niet aansprakelijk voor<br />eventuele onderlinge (kleur)verschillen.<br />19.9 Jacobs Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen<br />gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.<br />19.10 Indien Jacobs Exclusief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de<br />aansprakelijkheid van Jacobs Trading beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jacobs<br />Trading gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade<br />niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jacobs Trading beperkt tot het<br />factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking<br />heeft.</p><p><strong>Artikel 20 Overmacht</strong><br />20.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Jacobs Trading liggen, dan wel niet aan haar<br />doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door<br />derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke<br />werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst<br />van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of<br />niet tijdig leveren van producten aan Jacobs Trading door haar leveranciers; ex- en importverboden;<br />branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Jacobs Exclusief of van haar leverancier; het<br />verbranden van middelen van vervoer van Jacobs Trading of haar leverancier, het optreden van<br />storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het<br />nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg<br />brengende.<br />20.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Jacobs<br />Trading niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een<br />indirect gevolg daarvan, en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering.<br />Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval<br />zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een<br />zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Jacobs Trading als<br />de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die<br />te benutten.<br />20.3 Voor zover Jacobs Trading ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar<br />verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het<br />nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jacobs Trading<br />gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De<br />klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.</p><p><strong>Artikel 21 Geheimhouding</strong><br />21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het</p><p>kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als<br />vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de<br />informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel<br />waarvoor deze verstrekt zijn.<br />21.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Jacobs Trading<br />gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden<br />mede te verstrekken, en Jacobs Trading zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door<br />de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jacobs Trading niet<br />gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van<br />de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.</p><p><strong>Artikel 22 Intellectuele eigendom</strong><br />22.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Jacobs Trading<br />geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.<br />22.2 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de<br />Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde<br />objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk<br />wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij<br />Jacobs Trading voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen,<br />zowel financiรซle als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.<br />22.3 Jacobs Trading f heeft het recht afbeeldingen van aan de klant geleverde producten eventueel<br />met reclame uiting van de klant op te nemen in brochures en advertenties en op de website van<br />Jacobs Exclusief voor reclamedoeleinden.</p><p><strong>Artikel 23 Slotbepalingen</strong><br />23.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van<br />het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de<br />gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.<br />23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben<br />ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.<br />23.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de<br />Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.<br />23.4 Op elke overeenkomst tussen Jacobs Exclusief en de klant is Nederlands recht van toepassing.<br />23.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Jacobs Trading worden<br />voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jacobs Trading gevestigd is. De<br />klant zijnde een natuurlijk persoon heeft 1 maand de tijd nadat Jacobs Trading zich schriftelijk jegens<br />de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet<br />bevoegde rechter te kiezen.</p>